LOKAAL! gaat uit de startblokken en stelt zich hierbij aan u voor!


LOKAAL! is een fusiepartij van de voormalige lokale partijen. De partijen GJS, Polderbreed en Voor Berg en Dal hebben hun wortels in de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn. De partijen bundelen meer dan 50 jaren ervaring in de lokale politiek. Waar de politiek landelijk versnippert, zoeken wij de verbinding met elkaar en met u. Want alleen samen staan we sterk. 

Ieder van ons is actief in de eigen dorpskern; herkenbaar en dichtbij. De gemeente is er voor u. Daarom willen we weten wat belangrijk is voor inwoners van onze mooie gemeente. Dat betekent niet dat alles kan. We willen luisteren en in gesprek gaan, samen keuzes maken. Het vertrouwde karakter van onze dorpen moet blijven. Maar de toekomst vraagt ook om verandering. Die toekomst gaan we met een open houding tegemoet. LOKAAL! denkt in kansen.

LOKAAL! geeft ook de komende raadsperiode voor de hele gemeente haar volle inzet voor: 

 • Een dienstbare, mensvriendelijke en sociale gemeente. Een gemeente die zowel ambtelijk als bestuurlijk naast haar inwoners staat;
 • Een gemeente die betrouwbaar is en die ook vertrouwen geeft aan haar inwoners;
 • Een gemeente die gezaghebbend “nee” durft te zeggen en dat kan uitleggen, zonder aanzien des persoons;
 • Een gemeente die initiatiefrijk is en die niet aarzelt om de regierol te pakken; 
 • Een gemeente die nieuwsgierig is naar de mening (groepen) van inwoners. Die werk maakt van inwonersparticipatie, en die dat ook met overtuiging wil faciliteren; 
 • Een gemeente die de leefbaarheid van de kleine kernen samen met inwoners tot haar dagelijkse zorg en verantwoordelijkheid rekent en daarnaar handelt;

LOKAAL! weet heel goed dat zij als politieke partij onderdeel is van deze gemeente en dus medeverantwoordelijk voor het bereiken van deze doelen. Wij zoeken samenwerking en verbinding met de nieuwe  lokale partij in Groesbeek. 

Onze belangrijkste speerpunten voor de gemeenteraads periode 2022-2026 zijn:

Leefbaarheid en Zorg

LOKAAL! wil in elk dorp een goed voorzieningenniveau, zoals:

 • Een Kulturhus of dorpshuis;
 • Een steunpunt van de bibliotheek;
 • Openbaar vervoer: we knokken voor behoud van het huidige niveau door de kernen;
 • Hulp en ondersteuning voor de inwoners die dat nodig hebben. Onze gemeente doet dat met het geld dat ze daarvoor krijgt;
 • Het bieden van ondersteuning heel dichtbij. We kijken vooral naar de behoefte van de inwoners en niet op de eerste plaats naar de regels;
 • Een rijk verenigingsleven dat we stimuleren en ondersteunen.

Sport

LOKAAL! vindt sporten gezond en dus:

 • Dat blijven we stimuleren en subsidiëren;
 • Zorgen we voor voldoende sportaccommodaties goed verdeeld over de hele gemeente;
 • Stimuleren we samenwerking tussen sportverenigingen van onze gemeente Berg en Dal.

Wonen

LOKAAL! wil bijdragen aan het oplossen van de woningnood in onze regio door:

 • Voor starters: het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt door het realiseren van appartementen voor ouderen, twee-onder-een-kapwoningen, tiny houses en zgn. knarrenhofjes;
 • Waar mogelijk woningsplitsing te bevorderen;
 • Bij woningbouwprojecten een antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht in te voeren;
 • Bij woningbouwprojecten eigen inwoners een bepaalde termijn voorrang te geven op de inschrijvingstermijn;
 • Echt aan de slag te gaan met bouwen op vastgestelde woningbouwlocaties;
 • Vast te houden aan een goede verdeling tussen sociale huur-, middensegment huur en vrije koopwoningen;
 • Starters een kans te geven op de woningmarkt, o.a. door het in stand houden van de starterslening.

Recreatie, toerisme en economie

Wij zijn blij met het huidige niveau van toerisme. Het is goed vertoeven hier. LOKAAL!

 • Ziet toerisme als belangrijke bron van inkomsten, maar het moet wel passen bij ons landschap;
 • Wil fietsen en wandelen bevorderen. Toeristische opstappunten zijn bepalend voor de routes die de toerist kiest. Ons landschap moet geen kermis worden;
 • Is trots op ons rijke museumlandschap en wil dit graag behouden;
 • Heet toeristen welkom en goed parkeren is de norm;
 • Ziet onze ondernemers als aanjagers van de lokale economie. Besteed lokaal aan, koop lokaal en denk lokaal.

Natuur, landschap en monumenten

LOKAAL!

 • Ziet monumenten en cultureel erfgoed als onze kroonjuwelen, ze zijn onlosmakelijk verbonden met ons landschap, recreatie en toerisme;
 • Beschermt en ondersteunt het behoud van monumenten en cultureel erfgoed;
 • Beschermt actief de zeldzame planten- en diersoorten die ook in onze natuurgebieden bedreigd worden;
 • Wil het open karakter van het polderlandschap behouden.

Klimaat

LOKAAL! wil:

 • In 2050 een energieneutrale gemeente zijn;
 • Zonnepanelen op daken maximaal benutten; Lokaal wil zon op dak weer subsidiëren;
 • De landelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaamheid volgen en daar waar mogelijk toepassen we in onze gemeente;
 • Initiatieven van inwoners stimuleren over het klimaat zoals bijvoorbeeld het duurzaamheidscafé en het opleiden van energiecoaches;
 • Het isoleren van woningen bevorderen, zodat energie bespaard kan worden;
 • Méér groen en minder steen!

Inwonersparticipatie

LOKAAL!

 • Neemt inwoners serieus en luister ook écht;
 • Betrekt inwoners tijdig bij nieuwe plannen en verwacht dat ook van projectontwikkelaars;
 • Geeft ruimte aan initiatieven van inwoners o.a. door het bevorderen van een dorpsagenda;
 • Daagt eigen inwoners uit om oplossingen aan te dragen voor alledaagse problemen zoals overlast hondenpoep, parkeerdruk en zwerfafval;
 • Wil dat Berg en Dal een gemeente is waar inwonersinitiatieven gewoon lukken!

Mobiliteit

 • LOKAAL! wil dat het serviceniveau van lijn 80, 82 en 76 in stand blijft;
 • Inwoners moeten met het openbaar vervoer gemakkelijk alle dorpskernen van hun eigen gemeente kunnen bereiken ‘rondje Berg en Dal’;
 • Betere ontsluiting polder op Waalbrug
 • Stimuleren van laagdrempelige lokale vervoersservice voor ouderen

 

Gemeente en inwoners

 • Samen Berg en Dal

 • Samen maken wij Berg en Dal, samen zijn wij Berg en Dal!

 • Wij zorgen voor verbinding in een nieuwe jonge gemeente.

 • Daar waar iedereen zich thuis voelt en iedereen zich herkent.

 • Wij  “bouwen” aan de toekomst van onze gemeente voor jong en oud!

In ons verkiezingsprogramma hebben we het bovenstaande uitgewerkt in maatregelen, plannen en voornemens waarvan we hopen dat ze u aanspreken.