Facebook & Instagram Nieuws lokaal!

Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal3 days ago
Morgenmiddag 15 juni om 15.00 uur solidariteitsbijeenkomst Oekraïne. Raadsleden waaronder Toon De Jong van LOKAAL! organiseren deze bijeenkomst met en voor de Oekraïense vluchtelingen.
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal1 week ago
Update aanpak regenwateroverlast Beek en Ubbergen en Heilige Landstichting

In november 2023 vroegen wij de wethouder om de aanpak van overlast door regenwater in Beek en Heilige Landstichting te versnellen.

Hoe staat het ervoor?

In november 2023 zijn op een 5-tal locaties in Heilig Landstichting grote infiltratieschachten gemaakt. In plaats van dat het water op straat blijft staan en garages in stroomt, kan het water nu in de bodem infiltreren.

Uit het onderzoekstraject naar de wateroverlast in Beek en Ubbergen is voor Ubbergen een maatregel opgesteld in de Thilman Werenbertszstraat, daar wordt een stuk van de riolering vergroot. Dit zorgt ervoor dat het hemelwater ondergronds beter kan doorstromen en niet meer op straat blijft staan en tot overlast leidt bij de bewoners. Deze maatregel is vertaald in een projectopdracht en het project is inmiddels van start gegaan. Een adviesbureau gaat aan de slag met het maken van een technisch ontwerp en andere werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor april 2025.

Voor Beek is het concept maatregelenplan over twee maanden gereed. Vanwege de complexiteit van het watersysteem in Beek wordt dit onderzoek integraal opgepakt en wordt de tijd genomen om te komen tot passende maatregelen waarbij geen nieuwe waterproblemen worden veroorzaakt. Zodra het concept maatregelenplan gereed is, gaan we met Waterschap Rivierenland en inwoners in gesprek. Aan de hand van de input wordt toegewerkt naar een definitief maatregelenplan. Het maatregelenplan wordt vertaald naar concrete projecten, die eind 2024 worden voorbereid en in uitvoering worden gebracht.
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal2 weeks ago
Weer nieuwe woningen erbij!
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal3 weeks ago
Weergave amendementen, besluit en moties Zonnepark ZEBRA Raad 22 mei 2024.
Het is bekend dat LOKAAL! vóór opwekking van stroom zijn via zonnepanelen, maar niet op deze manier.(1 miljoen m2) Het komt, op termijn, te dicht in de voortuin van Kekerdom en Millingen.
Het komt ook gedeeltelijk tussen Eversberg/Spaldropweg en Millingen. Dat is teveel.
Samen met VVD zijn 3 amendementen in stemming gebracht en 2 moties

1. Amendement besluitvorming uitstellen
LOKAAL! heeft, samen met VVD, een amendement ingediend om nu niet te besluiten, maar te wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Afgewezen in de verhouding 9 stemmen vóór (CDA, LOKAAL!,VVD) en 15 stemmen tegen (Groen Links, PvdA, D66, Kernachtig Groesbeek).

2. Amendement geen zonnepanelen boven Eversberg
LOKAAL! heeft, samen met VVD, daarna een amendement ingediend om de boven de Eversberg/Spaldropweg geen zonnepanelen te leggen).
Afgewezen, in de verhouding 6 stemmen vóór (LOKAAL!,VVD) en 18 stemmen tegen (Groen Links, PvdA, D66, Kernachtig Groesbeek, CDA).

3. Amendement nieuwe natuur moet blijven
Samen met VVD heeft LOKAAL! nog een amendement ingediend, waarin is bepaald dat die 50 Ha nieuwe natuur over 30 jaar niet weer mag verdwijnen, maar dat de toegankelijke natuur moet blijven, zoals weergegeven in het participatieplan.
Afgewezen in de verhouding 6 stemmen vóór (LOKAAL!,VVD) en 18 stemmen tegen (Groen Links, PvdA, D66, Kernachtig Groesbeek, CDA).

4. Bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld
Daarna besloot de raad het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Aangenomen in de verhouding 15 stemmen vóór (Groen Links, PvdA, D66, Kernachtig Groesbeek) en 9 stemmen tegen (CDA, LOKAAL!, VVD)

5. Motie geen medewerking verlenen aan plannen boven Eversberg
LOKAAL! heeft, samen met VVD, daarna nog een motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd geen verdere medewerking meer te verlenen aan plannen van zonnevelden boven de Eversberg/Spaldropweg en de rest van het zoekgebied.
Afgewezen in de verhouding 9 stemmen vóór (CDA, LOKAAL!,VVD) en 15 stemmen tegen Groen Links, PvdA, D66, Kernachtig Groesbeek).

6. Motie waarde oordeel indieners van steunbetuigingen
In het raadsvoorstel over het bestemmingsplan staat de volgende passage:
De gemeente heeft geen rol gehad in de informatieverstrekking bij het ophalen van handtekeningen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de ingang van een supermarkt. Duidelijk zal zijn dat niet alle steunbetuigers op moment van het zetten van een handtekening voor ogen hebben gehad welk proces er is voorafgegaan aan de totstandkoming van dit plan dat startte met raadsbrede opgaves in 2016).
De VVD vindt het niet passend dat in een raadsvoorstel een waardeoordeel wordt gegeven over de indieners van steunbetuigingen…..
VVD heeft, samen met LOKAAL! daarover een motie ingediend waardoor de raad eveneens afstand doet van die tekst.
Afgewezen in de verhouding 9 stemmen vóór (CDA, LOKAAL!,VVD) en 15 stemmen tegen Groen Links, PvdA, D66, Kernachtig Groesbeek).

Voor de goede orde: de geplaatste foto is een voorbeeld van de dichtheid die mogelijk is, bij de geplande oost/west-opstelling van de zonnepanelen.
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal3 weeks ago
LOKAAL! Heeft afgelopen donderdag geijverd voor uitstel van de beslissing over de komst van het mega zonnepark in de polder tussen de dorpen Millingen aan de Rijn, Leuth en Kekerdom. Het ging om vaststellen van het bestemmingsplan voor het voorgestelde zonnepark van 50 hectare, waarbij ook 50 hectare natuurontwikkeling wordt gerealiseerd. Onze partij heeft zich ingezet om dit plan in deze omvang nu nog niet vast te stellen. Wij leggen u uit waarom.

1.
Wacht op het inzicht waar wij staan: Het is van groot belang dat we een weloverwogen beslissing nemen over de ontwikkeling van zonneparken. Een rapport dat over een maand wordt verwacht over de energietransitie zal ons helpen om de juiste keuzes te maken. Waar wij staan in de transitie en wat moet er nog gedaan worden. Vooral niet overhaast te werk gaan en eerst alle feiten op tafel hebben voordat we een definitieve beslissing nemen. De wereld is de afgelopen jaren veranderd en er zijn andere inzichten ontstaan. Wat LOKAAL! betreft moet de juiste volgorde van de zonneladder gehanteerd worden. Dat is NIET gedaan.

2.
Er is geen enkele noodzaak om dit plan nu vast te stellen. De stroom kan de komende 4-5 jaar nog niet worden afgevoerd. Het onderstation in Beek is noodzakelijk ook voor dit (mogelijke) park. De verwachting is dat dit niet eerder dan 2029 of zelfs later pas gereed zal zijn. WAAROM DAN NU?
Ondertussen ontwikkelen we nieuwe technieken en inzichten. Er is nog veel onzeker. Het plan nu vast stellen vinden wij voorbarig en sluit NIET aan bij de nieuwe inzichten die er inmiddels landelijke en provinciaal zijn.

3.
Een kleiner park passend bij de omgeving en behoeften
LOKAAL! pleit voor een zonnepark dat in harmonie is met de omgeving. Een kleiner park kan beter worden ingepast in het landschap en rekening houden met de behoeften van de lokale bevolking. We moeten niet alleen denken aan energieopwekking, maar ook aan de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners. Daarbij moet, is inmiddels bekend, vruchtbare landbouwgrond gespaard worden.
Landelijke en provinciale politiek en de zonneladder:
Het is duidelijk dat landelijke en provinciale politici terughoudend zijn als het gaat om zonneparken op landbouwgrond. We moeten hun standpunt serieus nemen en de zonneladder volgen. Laten we eerst kijken naar andere opties, zoals daken van gebouwen en braakliggende terreinen, voordat we kostbare landbouwgrond inzetten voor zonneparken.
De inwoners van de polder waar dit park gepland is, voelen zich niet serieus genomen. We moeten hun zorgen serieus nemen en samenwerken om een oplossing te vinden die zowel duurzaamheid als lokale belangen dient.

Conclusie, LOKAAL! staat voor een verantwoorde aanpak van zonne-energieprojecten waarbij de zonneladder gevolgd wordt. Laten we samen streven naar een duurzame toekomst waarin we zowel onze energiebehoeften vervullen als onze natuurlijke omgeving beschermen. Ook landbouwgrond is meer dan ooit noodzakelijk voedsel te produceren!
Ons landschap waar de polder een unieke plaats inneemt verdient meer respect en aandacht.
LOKAAL! is teleurgesteld dat de geluiden vanuit de bevolking maar ook overduidelijke signalen van hogere overheden gewoon naar de prullenmand zijn verwezen.
Wij zijn meer dan teleurgesteld, en dat is nog een understatement!

LOKAAL!
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal4 weeks ago
Wethouder Ria Barber opent vergroend dorpsplein Breedeweg.